การบริหารการจ้างเหมาแรงงาน แบบ Outsource กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ผิดกฎหมาย และลดต้นทุนสูงสุด (Managing Labour Outsourcing while Ensuring Legal Compliance (Labour Laws and PDPA) and Minimizing Costs)

การบริหารการจ้างเหมาแรงงาน แบบ Outsource กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ผิดกฎหมาย และลดต้นทุนสูงสุด (Managing Labour Outsourcing while Ensuring Legal Compliance (Labour Laws and PDPA) and Minimizing Costs)

Promotion!!    4,300 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) จากปกติ 5,500 บาท หรือ มา 3 ท่าน เหลือเพียง ท่านละ 3,900 บาท


calendarbar

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566


location

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) หรือ โรงแรมย่านสุขุมวิท


   การจ้างงานแบบ outsourcing มีเยอะขึ้น และได้ขยายไปแทบทุกประเภทธุรกิจ แน่นอนที่สุดคือการตัดส่วนที่องค์การไม่ชำนาญจริง ๆ ออกไป หรือไม่ก็ตัดส่วนที่ดูจะใช้ต้นทุนเยอะเกินจำเป็น หรือ อื่น ๆ  อีกมากมาย โดยเฉพาะในยุค Thailand 4.0 : Digital Disruption ด้วยแล้ว ความเร็ว แม่น หวังผล ปัญหาน้อยที่สุด เป็นยอดปรารถนาของการไม่ทำอะไรเอง แต่ให้มืออาชีพที่ Outsource มาทำให้ ไม่ก็ให้มือไม่อาชีพ ไม่ต้องการทักษะ (skill) มากมายนัก มาฝึกปรือ สอนงานไม่เท่าไหร่ก็สามารถทำเองได้ตัดปัญหาไปได้เปราะหนึ่งด้วย

   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสรรหาคัดเลือกและว่าจ้างบุคลากรมาทำงานให้ของแต่ละองค์การนั้น ต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนทางด้านแรงงาน การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและการบริหารสวัสดิการอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย แล้วยังต้องติดปัญหาในกรณีที่มีการออกจากงานโดยไม่พึงประสงค์ (Turn over) ทำให้ขาดอัตรากำลังคนในการนำมาใช้งาน แต่การจ้าง Outsource จะช่วยปิดปัญหาในส่วนนี้ไปได้พอสมควร บางองค์การพยายามกำหนดสัดส่วนในการจ้างเป็นลูกจ้างโดยตรงให้น้อยกว่าการจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรง เพื่อให้สะดวกในการบริหารจัดการ แต่อย่างไรก็ตามในดีมีเสียในเสียย่อมมีดีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานบ้านเราได้มีการกำหนดเทคนิควิธีการบริหาร Outsource ไว้ในทิศทางที่จะเป็นการคุ้มครองลูกจ้างรับเหมาค่าแรงของบริษัทที่ผู้ประกอบการได้ Outsource มา  แต่ก็ได้มีการเปิดช่องให้สามารถคิดพิจารณาบริหารจัดการ Outsource ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดได้เหมือนกัน เนื่องจากในปัจจุบันได้มีคำพิพากษาของศาลในคดีแรงงานออกมาเป็นประโยชน์มากมาย น่าศึกษาเรียนรู้เทคนิคแนวทางและวิธีการดังกล่าวเพื่อจะได้นำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการภายในสถานประกอบการ

    ประกอบกับในขณะนี้ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ. ศ. 2562 ออกมาใช้บังคับกับสถานประกอบการต่าง ๆ ให้ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างหรือผู้รับทำงานให้ในฐานะเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ทำให้สถานประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างตนเอง รวมถึงลูกจ้างของผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างที่มาปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างอีกด้วย

     กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีบทบัญญัติที่มีโทษ 3 ด้าน ได้แก่ โทษทางอาญาจำคุกสูงสุด 1 ปี โทษทางแพ่งและโทษทางปกครองโดยมีโทษปรับสูงสุดถึง 5 ล้านบาท จากประเด็นดังกล่าวนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญที่แหลมคมซึ่งอาจทำให้นายจ้างซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานระบุเอาไว้ว่า เป็นนายจ้างที่แท้จริงและโดยตรง มีสิทธิได้รับโทษจากการบริหารจัดการที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ ถ้าบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างตนเองได้ไม่ดีพอ ไม่สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลพวงดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบมายังผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับจ้างหรือได้ไป Outsource มา ในลักษณะเป็นการจ้างเหมาบริการแรงงานจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้รับจ้างอีกต่อหนึ่ง มาบริหารจัดการ ก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วยไม่แตกต่างกัน โดยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้กำหนดให้สถานประกอบการนายจ้างไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างก็ดี มีสถานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ของลูกจ้างหรือคนงานที่เข้ามาทำงานให้กับตนเอง ย่อมเพิ่มโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการรับโทษ ทั้งทางแพ่ง ทางปกครองและทางอาญาได้ด้วยเช่นเดียวกัน

 หลักสูตรดังกล่าวนี้จะไขปริศนา นำท่านเข้าสู่การบริหารจัดการ Outsourcing ที่จะทำให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงได้ ทั้งในส่วนของกฎหมายคุ้มครองแรงงานและในส่วนของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในลักษณะผสมผสานแบบ 2 in  1 ไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดี Outsource ที่เป็นที่สุดและเป็นต้นแบบแรกที่นายจ้างผู้ประกอบการชนะคดีมาแล้วนั้นมาจากอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ เป็นผู้บริหารจัดการคดี เป็นผู้วางรูปแบบการ Outsource มาแต่ต้น จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรง ๆ จากฅนที่รู้ปัญหาและคลุกวงใน ในแวดวงการจ้าง Outsource แบบรับเหมาค่าแรงงานรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ไม่เคยแพ้คดีแรงงาน

     หากสถานประกอบกิจการใดมีการ Outsource คนมาทำงานให้ ต้องไม่พลาดหลักสูตรนี้ เพราะได้ตกผลึกความคิด ข้อปฏิบัติและมีคำพิพากษาฎีกาวางบรรทัดฐานเรียบร้อยแล้ว เหมาะที่จะนำมาเชื่อมต่อกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีผลใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรไทยพร้อมกันทุกสถานประกอบการแล้ว เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2565


Learn More Point

 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการบริหารจัดการ Outsource ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประหยัดต้นทุน
 2. สามารถบริหารจัดการ Outsource ร่วมกับการใช้ เชื่อมโยงกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร

คุณกฤษฎ์  อุทัยรัตน์

 • นักวิทย์ศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานแบบบูรณาการอันดับ 1 ในประเทศไทยผู้ไม่เคยแพ้คดีแรงงานเมื่อคดีถึงที่สุด
 • ที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ บริหารคุณภาพ ระบบบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย
 • ประธานกรรมการบริหาร Kriszd Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง บริษัท กฤษฎ์ ดี วี จำกัด , สถาบันพัฒนานวตกรรมคุณภาพและการบริหารจัดการ และ บริษัท ซีนาริโอ เทคโนโลยี  คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • sCEO (Senior Chief of Executive Officer) – Kriszd D.V. Corporation Limited,KQIG CEO-KQIG “Kriszd Quality Innovation Development Institute” and Scenario technology Corporation Limited
 • วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ หลักสูตร ผู้บริหารหัวหน้าศาลในศาลชั้นต้น กระทรวงยุติธรรม
 • อนุกรรมการพัฒนามาตรฐานแรงงานระดับชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กระทรวงแรงงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาแรงงาน วิเคราะห์กฎหมายแรงงาน วิเคราะห์การปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย และเป็นผู้ค้นคว้า ศึกษาแนวทางของศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานและที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงคดีมากกว่า 60,000 คดี
 • ผู้เชี่ยวชาญการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ ระบบบริหารคุณภาพ

ประสบการณ์ :

– ผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจำกัดมหาชนหลายแห่ง

– ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม

– กรรมการบริหารสายแรงงาน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ


topic

 • ความหมายของ การจ้างเหมางาน แบบ Outsourcing ในแบบฉบับสากล และ แบบฉบับของกฎหมายไทย
 • ประโยชน์ ข้อดี ข้อเสียของการจ้างเหมาที่เกี่ยวข้อง และการเปรียบเทียบ
 • ระเบียบ แนวปฏิบัติ เทคนิค และ วิธีการจ้างเหมางาน แบบ Outsourcing ที่รัดกุม (เรียนรู้ทั้งที่ทำถูกต้อง และไม่ถูกต้อง ผ่านแนวทางชี้ถูกชี้ผิด ที่ชัดเจน)
 • ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมางานแบบ Outsourcing รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อนำไปประยุกต์ ปรับใช้ เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้อง หรือ ดำเนินการลดความเสี่ยงจากการถูกวินิจฉัยให้ต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญา โดยไม่จำเป็น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร มีกี่ประเภท แบบใดของลูกจ้างผู้รับจ้างและบุคคลที่ผู้รับจ้างส่งเข้ามาปฏิบัติงานกับผู้ว่าจ้าง กรณีใดต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเลือกใช้ฐานกฎหมายทั้ง 7 ฐาน (7 Lawful Basis) ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวทางในการเลือกใช้อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับการ Outsource
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีและที่ถูกปฏิเสธได้
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Controller , Data Processor , Data Subject ใครเป็นใคร ต้องมีแบบฟอร์มหรือลายลักษณ์อักษรหรือไม่
 • การนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างผู้รับจ้างและบุคคลที่ผู้รับจ้างส่งเข้ามาปฏิบัติงานกับผู้ว่าจ้างไปเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยทำอย่างไร กฎหมายต้องขอความยินยอมเสมอไปหรือไม่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
 • อะไรคือการประมวลผลแล้วมีผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีใดไม่มีผลกระทบ และรูปแบบการประมวลผล
 • การทำให้สัญญาจ้างเหมาบริการแรงงานที่ถูกตีความว่าลูกจ้างผู้รับเหมาเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง เปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างเหมาแบบจ้างทำของได้อย่างไร
 • เทคนิคไม่ให้ตีความว่าผู้ว่าจ้างเป็นนายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมาเป็นอย่างไร การตีขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Chart : BPC) ทำอย่างไร ให้รัดกุม รอบคอบ แล้วยังสามารถนำไปจ้างเหมาหรือจ้างช่วงในการจ้างทำของได้อย่างแยบยล
 • กรณีถูกตีความว่าผู้ว่าจ้างเป็นนายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมา จะต้องรับผิดชอบมากมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้ว่าจ้างที่ให้กับลูกจ้างของตนเอง ข้อสำคัญก็ต้องให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการดังกล่าวนั้น กับลูกจ้างของผู้รับเหมาด้วย โดยเท่าเทียมกัน เสมือนผู้ว่าจ้างเป็นนายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมา จะมีวิธีการอย่างไรเชิงป้องกัน หรือ หากเกิดขึ้นแล้ว จะแก้ไขได้อย่างไร เพื่อลดผลกระทบที่ตามมาให้น้อยที่สุด
 • แบบและตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาที่สำคัญ ที่นิยมใช้กัน และข้อพิจารณาสำคัญให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวบรวมจากมาตรฐานทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว เพื่อนำมาวิเคราะห์ เจาะลึกในการสัมมนา)
 • การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของรายละเอียดในสัญญาจ้างเหมาแต่ละลักษณะตามตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาที่สำคัญ
 • การบริหารจัดการ Outsource คนงาน ลูกจ้างต่างด้าว
 • บทลงโทษหากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้กระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • วงจรชีวิตข้อมูลส่วนบุคคลและการกำจัดทำลาย
 • ตัวอย่างจริงและกรณีศึกษาสำคัญ
 • วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกา และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เกี่ยวกับการจ้างเหมางานที่เกี่ยวข้อง

person ผู้เข้าสัมมนา

ผู้บริหาร  HRM  ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่ ทุกสายงานการบังคับบัญชาที่มีการจ้างเหมาทุกประเภท รวมถึงจ้างเหมาโดยนำบุคคลมาทำงานให้ในกิจการ ธุรกิจของผู้ประกอบการและไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวก็ตาม และเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล


วิธีการสัมมนา

การบรรยาย

Case Study analysis จากคำพิพากษาศาลฎีกา และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (เฉพาะยกกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง มาเล่าสู่กันฟัง)

ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ จริยา (โอ๋) Tel 087-076-8346/02-0634560 หรือ
Fax 02-9030080 ต่อ 8346

E-mail: jariya@learnmoretraining.comlookchang@hotmail.com

Website: www.learnmoretraining.net

Line : 0870768346


สนใจหลักสูตร

สแกน QRCode เพื่อลงทะเบียนสัมมนา หรือ Download ใบสมัครหลักสูตร กดที่นี่

qrcode


พิเศษ ! ราคา 4,300  บาท จากปกติ 5,500 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)  

าคา /บาท

หัก W/H Tax 3 % รวม Vat 7% ราคาสุทธิ/คน

4,300

129 301

4,472

สมัคร 2 ท่าน /ท่านละ 3,900 117 273

4,056

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *