การบริหารโครงการ และการประเมิน ความคุ้มค่าการลงทุน (Project Management and Feasibility Study)

การบริหารโครงการ และการประเมิน ความคุ้มค่าการลงทุน (Project Management and Feasibility Study)

Promotion!!   ราคาท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
ยิ่งมาเยอะ ยิ่งได้รับส่วนลด


calendarbar

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566


location

โรงแรมเซนต์ เจมส์ (สุขุมวิท 26)


 LearnMorePoint

  • ความสำคัญของความคิด และการเลือกโครงการ
  • การวัดความคุ้มค่าและการประมาณการ (cost/benefit analysis and estimation)
   • ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้
   • ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้
   • การทำ sensitivity analysis และการบริหารความเสี่ยง (risk management)
  • ขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study)
  • การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
   • ด้านการปฏิบัติการ
   • ด้านการลงทุนและการเงิน
   • ด้านเทคนิค
   • ด้านเวลา
  • การเขียนรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study report)
  • การนำเสนอผลการศึกษา (Presentation) และข้อควรระวัง

  โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร ที่เป็นผู้ปฎิบัติจริง ผ่านปัญหา และอุปสรรค จนประสบความสำเร็จจากการจัดทำโครงการต่างๆ


วิทยากร

คุณธีระยุทธ พิบูลรุจนานนท์

วิทยากร วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารโครงการมากกว่า 50 โครงการ ในสายงานธุรกิจด้านพลังงานให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน


topic

Learn More Topics (09:00-16:00 น.)

 • หลักเบื้องต้นของการบริหารโครงการ
  • โครงสร้าง และขั้นตอนของโครงการ
  • Project life cycle
  • ข้อมูลสำคัญในการจัดทำเอกสารอนุมัติโครงการและข้อกำหนด
  • ตัวแปรหลัก 3 อย่างในการบริหารโครงการ
 • ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการ และการบริหารสายงานปกติ
 • รูปแบบการจัดองค์การ (Project Organization)
 • ความท้าทายในการดำเนินโครงการ และการจัดการ
 • Workshop การจัดทำทำโครงการ
 • การวางแผนและการประมาณการ
  • ความจำเป็นและประโยชน์ของการวางแผน
  • เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน
  • ขั้นตอนการประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ
  • วิธีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
  • แผนจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)
  • Workshop การวางแผนและงบประมาณ
 • การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
  • ประโยชน์ของการควบคุมและติดตาม
  • ประเภท และวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
  • ปัญหาและวิธีแก้ ในการควบคุมและติดตามโครงการ
  • Workshop เทคนิคการประเมินผลโครงการ
 • การประเมินความคุ้มค่าการลงทุนความสำคัญของความคิด และการเลือกโครงการ
  • การวัดความคุ้มค่าและการประมาณการ (cost/benefit analysis and estimation)
  • ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้
  • ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้
  • การทำ sensitivity analysis และการบริหารความเสี่ยง (risk management)
  • ขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study)
  • การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
  • ด้านการปฏิบัติการ
  • ด้านการลงทุนและการเงิน
  • ด้านเทคนิค
  • ด้านเวลา
  • การเขียนรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study report)

person ผู้เข้าสัมมนา

ผู้บริหารโครงการ /ผู้จัดการ / หัวหน้างาน/ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำ ควบคุมดูแล และบริหารโครงการ


วิธีการสัมมนา

 • Case Study ,Brain Storming, Workshop

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ จริยา (โอ๋) Tel 087-076-8346/02-0634560 หรือ
Fax 02-9030080 ต่อ 8346

E-mail: jariya@learnmoretraining.comlookchang@hotmail.com

Website: www.learnmoretraining.net

Line : oh-aoe /@learnmore


สนใจหลักสูตร

สแกน QRCode เพื่อลงทะเบียนสัมมนา หรือ Download ใบสมัครหลักสูตร กดที่นี่

qrcode


พิเศษ ! Promotion  ยิ่งมาเยอะ ยิ่งได้รับส่วนลด

ราคา /ท่าน

หัก W/H Tax 3 % Vat 7%

ราคาสุทธิ/คน

3,900

117 273 4,056
มา 3 ท่าน ท่านละ 3,700 111 259

3,848

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *