สุดยอดเลขานุการ และการบริหารจัดการงานธุรการอย่างเหนือชั้น ในยุค Digital & New Normal (Online)

สุดยอดเลขานุการ และการบริหารจัดการงานธุรการอย่างเหนือชั้น ในยุค Digital & New Normal (Online)


Promotion
!! 
 
 เพียง 3,000 บาท จากปกติ 4,000 บาท ยิ่งมาเยอะ ยิ่งได้รับส่วนลด (ยังไม่รวม Vat 7%)


calendarbar

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566


location

รูปแบบการเรียน Zoom Online   


“สร้างคุณให้เป็นมากกว่าคําว่า เลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหาร และธุรการ เปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม และพร้อมที่สุดกับคําวา ประสบความสําเรจ”

LearnMorePoint

 • หลักสูตร “INNOVATIVE SECRETARY & SUPER ADMIN WORKSHOP 2022” นี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานและการบริหารจัดการภารกิจของเลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหาร และธุรการ อย่างเหนือชั้น ระดับมืออาชีพ ในยุคดิจิตอล และเพื่อรองรับการทํางานแบบ New Normal
 • เนื้อหาใหม่ทั้งหมด เตรียมพร้อมรับมือการให้บริการในยุคปัจจุบันและอนาคต กับเทคนิคที่นํามาใช้ได้จริง รับมือได้ทุกสถานการณ์อย่างได้ผล ตอบสนองทุกความต้องการ และเป้าหมายขององค์กร
 • เน้นสร้างความพร้อมทั้งทัศนคติภายใน ทักษะ กลยุทธ์ และบุคลิกภาพภายนอก อย่างครบวงจร มีการเรียนรู้ฝึกฝนเคล็ดลับจากประสบการณ์จริง ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการงานธุรการในรูปแบบ New Normal ให้ประสบผลสําเร็จ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
 • พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานธุรการ ด้วยสุดยอด 4 HYBRID TRANSFORMATION SKILLS พัฒนาและเรียนรู้ทักษะ เทคนิคและกลยุทธ์การรับมือภารกิจต่างๆอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ ผ่านการวางแผนงานทั้งในระดับ Big Picture และ Detail-Oriented ตั้งแต่การปรับเปลียน MINDSET การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ การวางแผนงาน และการบริหารเวลา รวมถึงเทคนิคการสื่อสาร เพื่อกผลสําเร็จของงาน มีการฝึกฝนตลอดการฝึกอบรมด้วยเคล็ดลับต่าง จากประสบการณ์ตรงในการบริหารจัดการงานธุรการ ระดับสากล เพื่อให้สามารถ
 • นําไปใช้ ได้จริงในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดใชัการฝึกอบรมแนว “ONLINE EDUPLEMENT” ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวของวิทยากร เพื่อให้เกิด POSITIVE ATTITUDE กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ ONLINE ในบรรยากาศที่ไม่เครียด เข้าใจง่าย พร้อม “WORKSHOP ที่นําปรับใช้ได้จริงกับทุกองค์กรอย่างได้ผล และมีประสิทธิภาพ เพื่อความสําเร็จขององค์กร
 • หลักสูตรนี้ เหมาะอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานธุรการ เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานในปัจจุบัน และอนาคต ให้ประสบความสําเร็จ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วิทยากร

อาจารย์ ณัฐกานต์ อร่ามวิทย์

มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการทำงานกับผู้บริหารระดับสูงทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ในองค์กรชั้นนำของโลก และได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500

มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการสอนและการทำงานในองค์กรของรัฐและเอกชน โดยนำความรู้ทาง ทฤษฏีและประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทำงานมาประยุกต์เพื่อให้การสอนเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้จริงผ่านแนวการสอนเฉพาะตัวแบบ Eduplement


topic

INNOVATIVE SECRETARY & SUPER ADMIN:

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหมด้วย 4 กลยุทธ์ สําเร็จทุกภารกิจ พิชิตทุกเป้าหมาย 4 HYBRID TRANSFORMATION SKILLS

     HYBRID SKILLS #1: การออกแบบ POSITIVE MINDSET FOR NEW NORMAL

 • การบริหารจัดการงานธุรการอย่างเหนือชั้นเริ่มต้นจากภายใน
 • การสร้างความแข็งแกร่งภายใน และ POSITIVE MINDSET เพื่อพัฒนาสู่ การเป็น INNOVATIVE SECRETARY & SUPER ADMIN ที่ต้นทาง
 • การบริหารจัดการทัศนคติบวกอย่างยั่งยืนด้วย HABIT SWITCH
 • Workshop

HYBRID SKILLS #2: การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING)

 • พัฒนาทักษะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหา และการเอาชนะอุปสรรค ด้วย AQ+1
 • ปลดล็อคปัญหาและรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆด้วยกลยุทธ์ Proactive Smart
 • การใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างมืออาชีพ (STRATEGIC CREATIVE THINKING)
 • พัฒนาภาวะผู้นํา (LEADERSHIP) สู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop การรับมือกับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ: Proactive Schedule Management

HYBRID SKILLS #3:กลุยุทธ์และเทคนิคการทำงาน การวางแผนงาน และการบริหารเวลา(WORKING STRATEGY AND TIME MANAGEMENT & PLANNING)

 • เทคนิคการทํางานในรูปแบบ New Normal ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (On-site + Work-from-home + Hybrid)
 • การบริหารจัดการเวลา และจัดลําดับความสําคัญของงาน ด้วย Priority Matrix เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ และขจัดปัญหาการทํางานไม่ทันกําหนด
 • Proactive Planning การวางแผนงานเชิงรุกเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลงานที่ยอดเยี่ยม
 • Workshop การรับมือกับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ: Proactive Meeting Arrangement (On-site + Virtual/ Online Meetings)

HYBRID SKILLS #4: การติดต่อประสานงาน การทํางานร่วมกัน
การทํางานเป็นทีมและการทํางานกับผู้บริหาร/ หัวหน้างาน (TEAM SYNERGY)

 • กลยุทธ์การทํางานร่วมกัน และจิตวิทยาการทํางานเป็นทีมเพื่อพิชิตเป้าหมาย
  • การทํางานร่วมกันด้วยกลยุทธ์ “Better Together” เพื่อพิชิตเป้าหมาย
  • การสร้างหัวใจบริการอย่างยั่งยืน “Service with a Happy Heart”
  • เพื่อให้การทํางานสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร รวมถึงการประสานงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • การควบคุมและบริหารอารมณ์ ให้การทํางานร่วมกันประสบความสําเร็จ ด้วยกลยุทธ์ EQ+1 & Empathy
 • เทคนิคการสื่อสารในยุคดิจิตอล สู่การเป็น INNOVATIVE SECRETARY และ SUPER ADMIN ที่พร้อมรับมือในทุกภารกิจและสถานการณ
  • การพัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจ สู่ศักยภาพสูงสุดในการทํางาน
  • พิชิตทุกการสื่อสารและการสนทนาด้วยกลยุทธ์ Super-Winning Communication เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ และส่งผลต่อความสําเร็จของงาน
  • กลยุทธ์การโน้มน้าวจูงใจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวัง
  • การตอบคําถามเพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้างสัมพันธภาพที่ดี

Workshop: ฝึกกลยุทธ์การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อรับมือกับภารกิจอย่างมืออาชีพ


person ผู้เข้าสัมมนา

     เลขานุการผู้บริหาร/ ผู้ช่วยผู้บริหารExecutive Assistance / Assistance ให้กับผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ/ ผู้ที่ต้องมีทักษะของเลขา ฯในการทำงาน  


วิธีการสัมมนา

“ONLINE EDUPLEMENT” ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวของวิทยากร เพื่อให้เกิด POSITIVE ATTITUDE กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ ONLINE ในบรรยากาศที่ไม่เครียด เข้าใจง่าย พร้อม “WORKSHOP ที่นําปรับใช้ได้จริงกับทุกองค์กรอย่างได้ผล และมีประสิทธิภาพ เพื่อความสําเร็จขององค์กร


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ จริยา (โอ๋) Tel. 087-076-8346/02-0634560

E-mail: jariya@learnmoretraining.comlookchang@hotmail.com

Website: www.learnmoretrainig.net

ID Line: @learnmore / Line oh-aoe หรือ 0870768346


สนใจหลักสูตร

สแกน QRCode เพื่อลงทะเบียนสัมมนา หรือ Download ใบสมัครหลักสูตร กดที่นี่

qrcode


พิเศษ ราคา เพียง 3,000 บาท จากปกติ 4,000 บาท ยิ่งมาเยอะ ยิ่งได้รับส่วนลด (ยังไม่รวม Vat 7%)

ราคา /ท่าน หัก W/H Tax 3 % Vat 7% ราคาสุทธิ/คน
1 ท่าน 3,000 90 210 3,120
2 ท่าน 2,800 84 196 2,912

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *